Sản Phẩm

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh HD

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh PET

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh PE

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh HIPS

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh LDPE

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh HDPE

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh PP

17.00

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh LDPE

17.00

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh ABS

40.00

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh PVC

17.00